Huishoudelijk regelement

Dit zijn de huisregels van De Gendten waar iederen zich aan moet houden om ervoor te zorgen dat we een gezellige vereniging blijven.

Aanmelding

 • Aanmelden doe je bij de ledenadministratie.  Het telefoonnummer is te vinden op de website degendten.nl (onder algemene informatie) en op het publicatiebord bij de ingang van zwembad de Blenk
 • Aanmelden gebeurt via een aanmeldingsformulier welke door de ledenadministratie en door de trainers wordt uitgereikt. Dit formulier dient bij de ledenadministratie of bij de trainer te worden ingeleverd.
 • Jeugdleden moeten in het bezit zijn van hun A diploma.
 • Medische bezwaren moeten aan de train(st)er kenbaar worden gemaakt.
 • Seniorenleden moeten de zwemkunst machtig zijn, dit ter beoordeling v.d. trainers.

Wat krijg je als je lid wordt?

 • Een lidmaatschapskaart welke op verzoek moet worden getoond.
 • De vereniging is collectief -via de KNZB- verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekeringen gelden tijdens alle activiteiten binnen verenigingsverband en tijdens het komen en gaan.  

Contributie

Deze worden aan het begin van jaar via de website bekend gemaakt voor de verschillende lidmaatschapcategorieën, zijnde:

 • Voor leden t/m 17 Jaar.
 • Voor leden van 18 jaar en ouder.
 • Voor recreanten.

Startvergunninghouders betalen 50% van de kosten.

Wijze van betalen: Alleen middels een machtiging voor automatisch incasso (onderdeel van het aanmeldingsformulier), die u aan de vereniging geeft. 

Vrijwilligersbijdrage

Deelname aan de KNZB competitie is alleen mogelijk indien de vereniging over voldoende vrijwilligers kan beschikken. Denk aan Trainers/ Coaches/ Scheidsrechters/ W-officials/ tijdwaarnemers, etc.


Alle Gendten die deelnemen aan de zwem en/of waterpolocompetitie en ouder zijn dan 16 jaar (het lid wordt tijdens de aankomende competitie 16 jaar) vervullen een vrijwilligerstaak naar behoren (dit ter beoordeling van het bestuur) of betalen per jaar een vrijwilligersbijdrage bovenop de normale contributie. Deze is vastgesteld op €50 voor leden tussen 16-18 Jaar en €100 voor de overige niet werkende leden boven de 18 jaar.


Ook ouders kunnen voor een vrijwilligerstaak worden ingeroosterd. Indien de vereniging uw inzet nodig heeft zal u hier tijdig over worden geïnformeerd. Ouders die hier niet aan willen bijdragen zullen ook met de vrijwilligersbijdrage worden belast. 

Afmelding

Afmelden dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie, waarna het lidmaatschap zal eindigen per einde van het lopende kwartaal. In de (eventueel) tussenliggende periode is men contributie verschuldigd en zal de inning daarvan doorlopen.

Indien de afmelding per email gebeurt, zal dit bevestigd worden. Alleen na deze bevestiging is de afmelding definitief. 

Royering Lidmaatschap

Bij het niet nakomen van een der punten van het reglement, kan het bestuur overgaan tot royering. Dit zal schriftelijk worden medegedeeld aan desbetreffend lid.

Clubkleding

Zwemvereniging De Gendten heeft van het merk Essenuoto badkleding uitgezocht. Bij competitie wedstrijden door de zwemmers en poloërs dient men deze kleding te dragen. De kleding kan worden aangeschaft via Mecking Sportshop in Ulft. 

Trainingen

 • Van de leden wordt verwacht dat zij aan de voor hen vastgestelde trainingen deelnemen. Bij verhindering dient dit gemeld te worden aan de train(st)er. 
 • Alle trainingstijden -behalve de allereerste trainingstijd-, worden meegedeeld door de train(st)ers.
 • Van ieder lid wordt verwacht 5 minuten voor aanvang van de training gedoucht en in zwemkleding aanwezig te zijn in de zwemhal.
 • De kleedruimtes en douches zijn beschikbaar voor de leden vanaf 15 minuten voor aanvang van de eerste training en tot 15 minuten na de laatste training.
 • Het douchen voor de training is verplicht.
 • De train(st)er zorgt voor de goede gang van zaken tijdens de door hem of haar gegeven training. Hij/zij is bevoegd een lid dat de training verstoort, weg te sturen van deze training. Hij/zij zal hiervan altijd mededeling doen aan het bestuur. Het bestuur kan dan beoordelen of verdere stappen noodzakelijk zijn.
 • Ter ondersteuning van de train(st)ers kan er een ouder (toezichtcommissie) aanwezig zijn. Hij/zij houdt in het - tijdens de jeugdtrainingen in bijzonder - toezicht tijdens het douchen en omkleden.
 • De aanwijzingen van de train(st)er of de door het bestuur aangestelde vrijwilligers, moeten gevolgd worden.

Gebruik accomodatie/materialen

 • Met het zwembad en alle materialen dient zorgvuldig te worden omgesprongen. Zuinig dus met ballen, netten, doelen, lijnen, meubilair enz.
 • Het gebruik van ballen is alleen toegestaan in het grote bassin.
 • Voor de waterpolo geldt dat de netten moeten zijn aangebracht.
 • Voor alle gebruikers geldt dat de ballen niet in de ballenbak mogen worden gegooid. Dit i.v.m. het gevaar van beschadiging van lampen, ruiten enz.

Deelname aan wedstrijden

algemeen

 • de train(st)ers/coach bepalen wie deelneemt aan de wedstrijden.
 • voor competitie wedstrijden is een startvergunning van de KNZB vereist. Wie een startvergunning krijgt, wordt door de train(st)ers bepaald.
 • voor een startvergunning is een sportkeuring niet vereist.  Wenst een van de leden een sportkeuring dan dient hij of zij zelf initiatief te nemen, bijv. Het Sport Medisch Adviesbureau te Doetinchem. De verantwoordelijkheid ligt bij de sporter en evt. bij zijn of haar ouders/verzorgers.
 • Het regelmatig zonder geldige reden niet bezoeken van de trainingen kan gevolgen hebben voor het opstellen bij wedstrijden.
 • Bericht van verhindering:  Iedere deelnemer aan zwemwedstrijden is verplicht, ingeval van verhindering dit uiterlijk 3 dagen van te voren te melden direct bij de train(st)er zodat het nog mogelijk is iemand anders op te stellen. Waterpolospelers dienen zich uiterlijk 1 week voor de wedstrijd af te melden bij de coach. Iedere speler wordt geacht zich medeverantwoordelijk te voelen voor z’n team.
 • De door de KNZB opgelegde boetes worden op het betreffende lid verhaald. Uitzondering hierop zijn boetes opgelegd aan leden bij invulling van hun vrijwilligers taak.

Vervoer naar wedstrijden

 • Gebeurt door middel van eigen vervoer, de begeleider/ coach/ aanvoerder zal hiervoor leden en/ of hun ouders inschakelen Bij het vervoer wordt uitgegaan van het maximale aantal inzittenden per auto volgens de inzittende verzekering en het aantal aanwezige autogordels.
 • Iedere deelnemer gaat met dezelfde auto terug als waarmee hij gekomen is. Indien hiervan afgeweken wordt, dan dient dit gemeld te worden bij de begeleidende train(st)er/ coach.
 • het gaan op eigen gelegenheid naar een wedstrijd moet vooraf gemeld worden zodat niet nodeloos op iemand wordt gewacht.

Waterpolowedstrijden

Van waterpolospelers vooral wordt verwacht dat zij de competitie afmaken. Dit in verband met het compleet houden van de ploeg.  Door het waterpolosecretariaat zal per seizoen om een intentie verklaring worden gevraagd. Uitgezonderd overmacht, is deze intentieverklaring bindend.

Slotbepaling

Dit huishoudelijk reglement dient te worden gezien als aanvulling op de statuten. in alle gevallen waarin dit huishoudelijk regelement niet voorziet, beslist het bestuur.

"Samen sta je sterk"