Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het is ons een genoegen je uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die wordt gehouden op donderdag 8 juli 2021 om 20.00 uur in de Huiskamer Terborg aan de Hoofdstraat 39.

Deelnemen aan de vergadering is in verband met de nog geldende coronamaatregelen alleen mogelijk na aanmelding bij de secretaris (wernerweijkamp@hotmail.com).

Zoals gebruikelijk zijn alle vergaderstukken vooraf op te vragen bij de secretaris en worden ze tijdens de vergadering op beeld getoond.

Voor het maximaal aantal deelnemers houden we ons aan de op dat moment geldende regels. We gaan er vanuit dat we in op de locatie aan de Hoofdstraat 39 in Terborg kunnen vergaderen, maar mocht een fysieke bijeenkomst vanwege de coronaregels niet mogelijk zijn zorgen we ervoor dat je een link krijgt voor een digitale bijeenkomst.

In verband met de richtlijnen vragen we je om zo kort mogelijk van te voren te komen. Uiteraard is het van belang om de 1,5 meter regel te hanteren. Een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en bij verplaatsingen. Probeer zoveel mogelijk op je plaats te blijven zitten. Als je zit, mag het mondkapje af.

Agenda

1. Opening

1.a Agenda vaststellen

1.b Voorwoord door de voorzitter

2. Verslagen

– Vaststellen Notulen jaarvergadering 2020

– Jaarverslag secretariaat over 2020

– Financieel Jaarverslag over 2020

3. Verslag kascommissie over 2020

4. Benoeming nieuwe kascommissie

5. Toelichting begroting 2021

6. Jaarverslagen Afdelingen over 2020

– Zwemmen

– Waterpolo

– Masterzwemmen

7. Nieuwe regeling WBTR

Deze nieuwe regeling gaat per 1 juli 2021 in. De ALV dient in te stemmen met aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement.

8. Gevolgen coronapandemie voor onze vereniging

9. Bestuursverkiezing/ herverkiezing

10. Rondvraag